Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Uitgever

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques SACD, civiele vennootschap met variabel kapitaal, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer D 784 406 936.
Maatschappelijke zetel: 11 bis rue Ballu 75009 Paris - FRANCE
Tel. +33 (0)1.40.23.44.55

Directeur publicatie: Pascal ROGARD, Algemeen Directeur van SACD

Hosting van de website :

Axess ONLINE, bvba met een vennoot, met een kapitaal van 150.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 489 548 065
Maatschappelijke zetel: 1, rue Mozart – Espace du Parc – 26000 VALENCE - FRANCE
Tel.: +33.(0)4.75.82.00.80
Website: www.axess-online.com
Contact: contact-online@axess.fr

Hosting van de digitale kluis :

Cecurity.com, naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.089.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer B 434 330 338
Maatschappelijke zetel: 75 rue Saint-Lazare - 75009 PARIS - FRANCE
Tel.: +33.(0)1.56.43.16.21.
Web : www.cecurity.com

e-dpo

GV

Versie nr. 8, 26/12/2023

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de regels inzake toegang en gebruik van de online service e-dpo vastgelegd.

Artikel 1. Definities

Account: persoonlijke, beveiligde digitale ruimte waar de indiener zich eerst dient te identificeren voor hij depots kan indienen of beheren. .

Auteur: natuurlijke persoon die een creatie van het intellect materieel vormgeeft.

Bestand: elk digitaal document (pdf, word, enz.) dat een werk bevat (tekst, beeld, video, geluid, enz.) en in de Digitale kluis bewaard wordt.

Bijbehorende documenten: door e-dpo gegenereerde documenten voor ieder door de Indiener uitgevoerd depot, in casu: attest van depot, attest van verlenging van depot en factuur, gegenereerd wanneer het depot wordt ingediend of verlengd. De Indiener kan deze documenten raadplegen via zijn Account.

Coauteur: natuurlijke persoon die een bijdrage levert aan het tot stand komen van een werk in samenwerkingsverband.

Digitale kluis: dienst waarmee digitale bestanden gedeponeerd en bewaard kunnen worden op een beveiligde manier tezamen met alle gegevens verbonden aan het werk dat onderwerp uitmaakt van de bestanden. Om toegang te krijgen tot de beveiligde opslagruimte moet de indiener zich vooraf identificeren via zijn account.

Geassocieerde gegevens: beschrijvende gegevens verbonden aan het gedeponeerde werk (titel en categorie van het werk, type drager, naam van de Indiener en van de Coauteurs).

Indiener: natuurlijke persoon (al dan niet auteur van het werk) of rechtspersoon die een account creëert om onder eigen verantwoordelijkheid depots in te dienen in eigen naam of voor rekening van één of meerdere coauteurs.

Originaliteit: uiting van de scheppende activiteit van de Auteur, noodzakelijke voorwaarde om het Werk te beschermen door de wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Werk: originele creatie, waarneembaar voor de zintuigen.

Artikel 2. Onderwerp van de dienst van e-dpo

e-dpo is een dienst voor het online deponeren van Werken, gebaseerd op het in een Digitale kluis bewaren van Bestanden die werken bevatten, onder omstandigheden die de veiligheid en vertrouwelijkheid hiervan garanderen en dit gedurende een eerste periode van vijf jaar, die verlengd kan worden.

e-dpo is een dienst die open staat voor elke Auteur, al dan niet lid van een collectieve beheersinstantie, eventueel vertegenwoordigd door één van hen of door een derde die dan in hun naam en voor hun rekening het werk deponeert, ongeacht het genre (audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijk, literair, muzikaal, multimedia, radio, enz.) en ongeacht de ontwikkelingsfase (synopsis, scenario, enz.).

e-dpo is een dienst die een attest aflevert dat het bestaan van een Werk op een bepaalde datum certificeert en dat gebruikt kan worden om voor een rechter de anterioriteit en/of het vaderschap van het Werk te bewijzen.

Artikel 3. Toegang tot de dienst e-dpo

1. Terbeschikkingstelling van de dienst e-dpo: de online dienst e-dpo is gratis.

2. Voor de toegang tot de dienst e-dpo en de terbeschikkingstelling van de Digitale kluis dient een Account aangemaakt te worden. De Indiener kan slechts één actieve Account hebben. De login van het Account is het geldige e-mailadres van de Indiener en het wachtwoord wordt gecreëerd tijdens het openen van het Account, volgens de eisen van de dienst e-dpo. De Indiener draagt als enige alle verantwoordelijkheid voor het doorgeven van zijn login en wachtwoord aan derden, de auteurs van de gedeponeerde Werken inbegrepen, en de gevolgen van het gebruik van deze gegevens. Voor een goed beheer van het Account en de depots moet de Indiener de gegevens met betrekking tot zijn Account en de depots updaten volgens de modaliteiten vermeld in de paragraaf “Uitoefening van hun rechten door de personen” van de rubriek Persoonsgegevens van de dienst e-dpo.

3. De standaard taalkeuze voor een Account en de bijbehorende Documenten is die van de e-dpo website tijdens het eerste bezoek en het aanmaken van de account ( Nederlands, Frans of Engels). De taalkeuze kan te allen tijde aangepast worden na inloggen op het Account. Documenten gegenereerd voor de datum van wijziging van de taal blijven bewaard in de oorspronkelijke taal.

4. De Indiener verklaart dat hij juridisch bekwaam is om een account bij e-dpo te openen. Indien dit niet het geval is, moet de Indiener vooraf de toestemming van zijn wettelijke voogd(en) via e-mail (administration@e-dpo.com ) of per post (SACD, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE) overmaken.

5. Tegenwerpbaarheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden: de Indiener bevestigt kennis genomen te hebben van deze Algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud op het moment van het creëren van zijn Account te aanvaarden. De SACD behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. Onder voorbehoud van het hieronder vermelde artikel 6.4, treedt iedere nieuwe, genummerde en gedateerde versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden in werking vanaf het moment dat deze online verschijnt op de e-dpo website en dit zowel voor alle lopende, als voor de toekomstige accounts en depots. De Indiener wordt bijgevolg uitgenodigd om regelmatig de geldende Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Artikel 4. Gebruik van de digitale e-dpo kluis: deponeren en verlengen

1. De Indiener uploadt het Bestand dat zijn Werk bevat naar de Digitale kluis verbonden aan zijn Account. Elk Bestand komt overeen met een depot.

2. De Indiener kan ieder type en formaat Bestand uploaden naar zijn Digitale kluis. Bestanden mogen niet groter zijn dan 150 MB. Ieder Bestand mag gecomprimeerd worden. Comprimeren heeft geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van een depot. Wanneer het Werk bestaat uit meerdere bestanden en om de juridische waarde van het depot te garanderen, is het aan te raden deze te comprimeren tot een enkel Bestand met een formaat van minder dan 150 MB. e-dpo voert op dit punt geen controles uit.

3. De Indiener kan een onbeperkt aantal depots bewaren in zijn Digitale kluis.

4. Eenmaal geüpload in de Digitale kluis, kan de Indiener de bestanden niet meer downloaden en dit om de rechtsgeldigheid van het depot te vrijwaren. Hij kan echter te allen tijde vanuit zijn Account de historiek van zijn actieve depots raadplegen evenals de bijhorende gegevens en facturen, en dit gedurende de hele geldigheidsduur van de depots.

5. De Indiener kan te allen tijde een depot verlengen voor een nieuwe geldigheidsperiode. Verlengen kan tot maximum drie maanden na de vervaldag.

6. Eén maand voor de vervaldag van een depot ontvangt de Indiener op het geregistreerde e-mailadres een bericht dat hem/haar verwittigt van de naderende vervaldag. Indien het depot binnen de maand niet verlengd werd, ontvangt de Indiener op de vervaldag een tweede e-mail op het geregistreerde e-mailadres. Indien het depot drie maanden na de vervaldatum nog niet verlengd werd, ontvangt de Indiener een e-mail die hem/haar op de hoogte brengt van het einde van de rechtsgeldigheid van het depot.

7. Een Auteur die z’n werk niet zelf gedeponeerd heeft, kan te allen tijde zelf de verlenging van het depot aanvragen en dit uiterlijk tot drie maanden na de vervaldatum. Het verzoek moet per post worden ingediend (SACD, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE), vergezeld van een cheque voor het bedrag van de verlenging, met een kopie van de identiteitskaart en het attest van het depot, dat de Indiener hem doorgestuurd heeft, zoals hij dit verplicht is volgens onderstaand artikel 10.2.

8. Indien een depot niet verlengd wordt en behoudens een verzoek om teruggave volgens de voorwaarden van onderstaand artikel 11, zullen het Bestand en de bijbehorende Gegevens automatisch en beveiligd vernietigd worden, onder voorbehoud van de bijbehorende factuur die de Indiener kan raadplegen op zijn Account gedurende het jaar volgend op de vernietiging van het Bestand.

Artikel 5. Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van het depot is vijf jaar vanaf de in artikel 8.3 omschreven registratie. Deze periode kan te allen tijde verlengd worden voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Artikel 6. Tarieven

1. De eenheidsprijs van een depot is :

 • 20 euro incl. BTW voor 5 jaar bescherming.
 • 30 euro incl. BTW voor 20 jaar bescherming.
 • 60 euro incl. BTW voor 50 jaar bescherming.

2. De prijs van een abonnement voor 3 depots is 45 euro incl. BTW. Het abonnement is drie jaar geldig. De Indiener kan dus zonder bijkomende kosten twee bijkomende depots indienen in de drie jaren volgend op het eerste depot. Indien het abonnement niet volledig benut werd in de drie jaren volgend op het eerste depot, ontvangt de Indiener vier maanden voor de vervaldag een kennisgevingmail op het geregistreerde e-mailadres. Indien het abonnement niet volledig benut werd in de maand volgend op de eerste e-mail, ontvangt de Indiener drie maanden voor de vervaldag een tweede kennisgevingmail op het geregistreerde e-mailadres. Indien het abonnement niet volledig benut werd voor de vervaldag, ontvangt de Indiener op de dag dat het aanbod afloopt een e-mail die hem/haar meldt dat het abonnement verlopen is.

3. De eenheidsprijs van een verlenging van depot is 10 euro incl. BTW.

4. e-dpo behoudt zich het recht voor om zijn beleid inzake de tarieven van depots en verlengingen te allen tijde aan te passen. De Indiener wordt van tariefwijzigingen op de hoogte gebracht via de e-dpo website en op het moment dat hij een Depot indient of verlengt. De tariefwijziging is van toepassing op alle depots en verlengingen van depots ingediend na de datum dat de nieuwe tarieven in werking traden.

Artikel 7. BTW

1. Elke Indiener die in FRANCE woont of zijn maatschappelijke zetel in FRANCE heeft, is BTW verschuldigd.

2. Een indienende rechtspersoon die zijn maatschappelijke zetel in de Europese Gemeenschap (maar niet in FRANCE) heeft, kan de BTW recupereren mits opgave van zijn intracommunautair BTW-nummer (artikel 196 van de BTW-richtlijn 2008/8/EG van 12 februari 2008). e-dpo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van het ingegeven intracommunautair nummer en voert hierop geen enkele controle uit. Indien de Indiener zich vergist bij het intikken van het intracommunautair BTW-nummer, kan hij het nummer wijzigen via zijn Account.

3. Indieners met woonplaats of maatschappelijke zetel buiten de Europese gemeenschap zijn vrijgesteld van de 20 % BTW.

Artikel 8. Betalingsmodaliteiten

1. Om de betaling voor zijn depot (per stuk of met abonnement) of voor een verlenging uit te voeren, maakt de Indiener gebruik van Sogenactif, het betaalsysteem van de Société Générale, waarbij alle uitwisselingen beveiligd worden via het SSL protocol. De Indiener kan gebruik maken van Visa, Mastercard of de cartes bleues CB.

2. De Indiener erkent expliciet dat hij door de betaling te valideren toestemming verleent voor het debiteren van zijn bankrekening met een bedrag dat overeenstemt met het tarief van het depot of verlenging die hij gekozen heeft.

3. Het debiteren van de bankrekening van de Indiener impliceert dat het depot of de verlenging van depot geregistreerd en onmiddellijk van kracht wordt, los van het feit dat de Indiener gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, voorzien in onderstaand artikel 9.

4. Zodra het depot of de verlenging van depot goedgekeurd is, ontvangt de Indiener de bijhorende factuur op het geregistreerde e-mailadres. Gedurende de hele geldigheidsduur en vervolgens gedurende het jaar volgend op de vervaldatum van het depot van de laatste verlenging kan hij de factuur ook downloaden via zijn Account.

5. In overeenstemming met artikel 289 van de Code général des impots en artikel L. 123-22 van de Code de commerce, wordt gedurende tien jaar een duplicaat van de factuur bewaard in een beveiligde kluis.

Artikel 9. Herroepingsrecht

1. De Indiener heeft gedurende 14 dagen vanaf de datum van het depot of de verlenging van depot, zoals bepaald in artikel 8.3, de mogelijkheid zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Hij dient zijn verzoek hiertoe per e-mail richten aan: administration@e-dpo.com, vergezeld door het attest van depot en een kopie van zijn identiteitskaart en, in het voorkomende geval, van de schriftelijke toestemming van de coauteurs en van een kopie van hun identiteitskaart.

2. Na ontvangst van het verzoek om herroeping en uiterlijk binnen 14 dagen annuleert e-dpo het depot of de verlenging van depot, geeft deze het Bestand van het Werk terug aan de Indiener en stort deze het bijbehorende bedrag terug op de bankrekening waarmee het depot of de verlening van depot betaald werd.

Artikel 10. Bewijs van depot of van verlenging van depot

1. Zodra het depot of de verlenging van depot goedgekeurd zijn, wordt via mail het attest van depot of van verlenging van depot naar de Indiener verzonden. Gedurende de hele geldigheidsduur kan hij het attest ook downloaden via zijn Account.

2. Indien de Indiener niet de auteur is van het Werk opgenomen in het Bestand of één van de Indienende Coauteurs, is hij gehouden het attest van depot of van verlenging van depot over te maken aan de Coauteurs van het Werk teneinde hen te informeren over het bestaan en de voorwaarden van het depot.

3. De Indiener kan, mits voorlegging van een schriftelijke toestemming akkoord van de Coauteurs van het Werk en een kopie van hun identiteitskaart, een gerechtsdeurwaarder mandateren om een kopie te maken van het Werk, opgenomen in het Bestand.

4. Elke Auteur die niet de Indiener is van het gedeponeerde Werk kan een gerechtsdeurwaarder mandateren om toegang te krijgen tot het Bestand mits voorlegging van een schriftelijke toestemming van de Indiener en de Coauteurs en een kopie van ieders identiteitskaart.

5. Een gerechtsdeurwaarder is als enige bevoegd om een kopie van het Werk te maken door het desbetreffende Bestand te downloaden naar hardware die hem toebehoort. De toegang tot het Bestand met het Werk door een deurwaarder heeft geen enkele invloed op de anterioriteitsdatum en belet evenmin dat het depot tot de vervaldatum bewaard wordt.

6. Voor depots ingediend in FRANCE of elk ander land dat niet tot de Benelux behoort, heeft het raadplegen door een deurwaarder van een Bestand met een Werk plaats ten kantore van SCALA, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE (tel.: +33.(0)1.40.23.44.55), en dit zonder dat het personeel van SCALA toegang krijgt tot het Werk.

7. Voor depots ingediend in de Benelux heeft de toegang tot het Bestand met het Werk door een deurwaarder plaats ten kantore van het Huis van de Auteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel (tel.: +32.(0)2.551.03.20 of 21), en dit zonder dat het personeel van het Huis van de Auteurs toegang krijgt tot het Werk.

8. Elke gerechtsdeurwaarder met een gerechtelijk bevel kan, rekening houdend met dezelfde voorwaarden, toegang krijgen tot een depot.

Artikel 11. Teruggave van een depot

1. De Indiener kan tijdens de hele geldigheidsduur van een depot en tot drie maanden na de vervaldatum, de teruggave van het Bestand met het Werk vragen.

2. Hij dient zijn aanvraag, vergezeld van het attest van depot, de schriftelijke toestemming van de Coauteurs en een kopie van ieders identiteitskaart, in te dienen per e-mail (administration@e-dpo.com ) of per post (SACD, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE).

Elke Auteur die niet de Indiener is van het gedeponeerde Werk kan, onder dezelfde voorwaarden, e-dpo verzoeken om teruggave van het Bestand met het Werk, volgens de hierboven vermelde modaliteiten.

3. Zodra het Bestand wordt teruggeven vernietigt e-dpo alle informatie met betrekking tot het depot. De Indiener en de Coauteurs verliezen zo het bewijs van anterioriteit en van vaderschap van het gedeponeerde Werk. Deze bewijzen kunnen bijgevolg ook niet meer ingeroepen worden voor een rechter. Het is de taak van de Indiener om de Coauteurs van het Werknog voor hij hun toestemming vraagt, te informeren over de gevolgen van de teruggave van een bestand.

4. De teruggave van het Bestand met het Werk impliceert in geen geval dat e-dpo de kosten van het depot of de verlenging van depot terugbetaalt.

Artikel 12. Afsluiten van een Account

1. De Indiener kan op elk moment om verwijdering van zijn Account verzoeken: dit impliceert de automatische vernietiging van de lopende depots. De Indiener en de Coauteurs verliezen het bewijs van anterioriteit en van vaderschap van het gedeponeerde werk. Deze bewijzen kunnen bijgevolg ook niet meer ingeroepen worden voor een rechter.

2. De indiener dient zijn aanvraag, vergezeld van het attest van depot en een kopie van zijn identiteitskaart, over te maken via email (administration@e-dpo.com ) of per post (SACD, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE). Het is de taak van de indiener om de Auteur(s) van de gedeponeerde Werken eerst te informeren over de gevolgen van het afsluiten van het Account voor de betrokken gedeponeerde Werken. Pas hierna mag hij hun schriftelijke toestemming vragen. Deze schriftelijke toestemming dient hij met een kopie van ieders identiteitskaart bij zijn aanvraag tot afsluiting te voegen.

3. Indien gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden geen enkele keer werd ingelogd op het Account en in diezelfde periode geen lopende depots in de Digitale kluis aanwezig zijn, wordt het Account automatisch afgesloten. Bij het verstrijken van de twaalfde maand ontvangt de Indiener op het geregistreerde e-mailadres een bericht waarin hij erop gewezen wordt dat op zijn Account de afgelopen twaalf maanden geen enkele activiteit plaatsvond en dat het Account zal worden afgesloten tenzij er binnen de dertig dagen wordt ingelogd. Indien er bij het verstrijken van de periode van 30 dagen nog steeds niet werd ingelogd, ontvangt de Indiener op het geregistreerde e-mailadres een bericht dat hem meldt dat zijn Account werd afgesloten.

4. De Indiener kan nadien, op ieder moment, een nieuw Account aanmaken.

Artikel 13. Preciseringen aangaande het deponeren van Werken

1. Het depot kent geen enkel recht toe. Het zorgt er slechts voor dat men over een bewijs van anterioriteit en vaderschap van het Werk beschikt. Daarom wordt slechts één kopie van het Werk gedeponeerd, terwijl de Indiener het origineel van het Werk bewaart op een drager waaraan niets gewijzigd kan worden.

2. Het depot doet geen uitspraak over de Originaliteit van het Werk opgenomen in het Bestand. Die bevoegdheid komt enkel toe aan een rechter.

3. Om een overeenstemmend bewijs te kunnen voorleggen, is het raadzaam een nieuw depot van het Werk in te dienen wanneer het gedeponeerde Werk wordt gewijzigd of aangepast.

4. Om de rechtsgeldigheid van het depot te garanderen, is het niet mogelijk de titel van het Werk te wijzigen.

5. Het depot impliceert in geen enkel geval dat de Indiener of de Auteurs van het Werk aansluiten bij één van de partner-beheersvennootschappen van e-dpo.

6. Enkel bij vrijwillig lidmaatschap van de Auteur en aangifte van het Werk bij de partner-beheersvennootschap waaronder dit Werk valt, kunnen de rechten die voortvloeien uit de exploitatie van het werk geïnd en verdeeld worden.

Artikel 14. Garanties en verantwoordelijkheden

1. e-dpo garandeert, door tussenkomst van de leverancier van de digitale kluis, de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van het Bestand met het Werk en dit tijdens de volledige looptijd van het depot.

2. e-dpo garandeert de bewijskracht van datum en tijdstip van het indienen van het depot door de Indiener, eventueel in naam en voor rekening van één of meerdere Coauteurs.

3. e-dpo garandeert dat het bestand te allen tijde teruggegeven kan worden en dit in de staat waarin het in de Kluis werd gedeponeerd.

4. e-dpo garandeert op geen enkel moment kennis te nemen van de inhoud van het Bestand. e-dpo voert bijgevolg geen enkele controle uit naar de leesbaarheid van het Bestand dat de Indiener in de Digitale kluis deponeert en waarvoor hijzelf verantwoordelijk is.

5. e-dpo draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de inhoud van het bestand en kan bijgevolg niet verantwoordelijk gehouden worden voor het frauduleuze of onwettige karakter van de inhoud van de in de Digitale kluis gedeponeerde Werken. Hiertoe vrijwaart de Indiener de depothouder van acties of vorderingen op grond van het intellectuele eigendom van de gedeponeerde Werken.

6. e-dpo is niet verantwoordelijk voor de correctheid en de wettigheid van de gegevens verstrekt door de Indiener. Rekening houdend met de definitie van het begrip auteur in het gemeenschapsrecht en in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is e-dpo in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de aangifte als Auteur van het Werk van de Indiener als rechtspersoon.

7. Het depot is vertrouwelijk en wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Indiener en de Auteur(s) van het Werk. In dit opzicht bevestigt de Indiener over de toelating van de Auteurs te beschikken om over te gaan tot het deponeren in de Digitale kluis.

8. e-dpo kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren of verkeerd uitvoeren van het contract wanneer dit toe te schrijven is aan de Indiener, aan de onvoorziene en onoverkomelijke tussenkomst van een derde of aan overmacht.

9. Bij verdwijning, vernietiging of beschadiging van het Bestand met het Werk en/of de bijhorende Gegevens, zal de verantwoordelijkheid van e-dpo, zo die wordt vastgesteld, nooit de kosten van het depot, van kracht op het moment van de vaststelling van het schadegeval, overstijgen zolang geen andere schade werd veroorzaakt. Bij een depot dat deel uitmaakt van een abonnement, zijn de kosten die in rekening gebracht worden gelijk aan één derde van de prijs van een abonnement, van kracht op het ogenblik van het schadegeval.

Artikel 15. Onderbreking van de dienst van e-dpo

1. De dienst e-dpo is toegankelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag, onder voorbehoud van de hieronder vermelde bepalingen.

2. e-dpo verbindt zich om alles in het werk te stellen om de continuïteit van e-dpo te verzekeren, met voorbehoud voor onderbrekingen met een legitiem karakter, met name onderhoud aan, of update van de site, gerechtelijk bevel of overmacht en dit zonder dat deze redenen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

Artikel 16. Assistentie en contact

1. e-dpo biedt online hulp in de vorm van een “veel gestelde vragen” sectie.

2. e-dpo stelt een contactformulier ter beschikking waar alle vragen aangaande de werking van de dienst gesteld kunnen worden.

3. e-dpo voorziet assistentie wanneer de Indiener moeilijkheden ondervindt. Gebruik het contactformulier.

Artikel 17. Diverse bepalingen

1. Het feit dat één van de partijen van het depotcontract de toepassing van een clausule van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet vordert of de niet-uitvoering niet aanvecht, en dit permanent of tijdelijk, kan niet beschouwd worden als het door deze partij afzien van de rechten die voortvloeien uit de clausule in kwestie.

2. Elke betwisting over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden valt onder het Franse recht en zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Parijs, onder voorbehoud van bindende bepalingen opgelegd door nationale en internationale wetgeving met betrekking op de toe te passen wet en rechtsbevoegdheid.

PERSOONSGEGEVENS

Verwerking van de persoonsgegevens: verantwoordelijkheden, juridische bases en doeleinden

In het kader van de online depotdienst e-dpo vergaart en verwerkt de SACD persoonsgegevens in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE).

 • Volgens toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de online dienst e-dpo (“e-dpo.com”), verwerkt de SACD de persoonsgegevens van de Indiener (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens) voor de creatie van zijn Account en zijn toegang tot de dienst e-dpo.
 • Deze persoonsgegevens en, in het voorkomende geval, die van de Coauteurs van de door de Indiener gedeponeerde Werken (hun naam en voornaam) worden verwerkt voor het beheer van de depots, conform de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 • In het gegronde belang van de SACD om informatie en hulp te verstrekken in verband met de online dienst e-dpo, en in het bijzonder het functioneren hiervan, vergaart en verwerkt de SACD de persoonsgegevens van de personen die het ingevulde online contactformulier (naam, voornaam, e-mailadres, land van verblijf) opsturen, teneinde hun aanvraag te kunnen beantwoorden.

De verplichte velden zijn te herkennen aan een sterretje “*”: de bijbehorende gegevens heeft de SACD nodig voor de doeleinden waarvoor de betreffende gegevens vergaard worden.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Alleen de volgende personen hebben toegang tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de dienst e-dpo, binnen de limiet van hun respectievelijke toekenningen: i) het bevoegde personeel van de SACD, ii) het bevoegde personeel van het Huis van de Auteurs te Brussel (samengesteld uit SACD België, SCAM België, SOFAM en deAuteurs), iii) de dienstverrichters op computergebied die voor rekening van de SACD werken, iv) de deurwaarders die tussenkomst verlenen voor constateringen op verzoek van Auteurs of een rechter.

Bewaartijden van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard:

 • Gedurende de geldigheidsperiode van het Account (gegevens nodig voor het beheer hiervan),
 • Gedurende de geldigheidsperiode van het depot (gegevens met betrekking tot ieder depot) en vervolgens voor een periode van drie maanden vanaf de vervaldatum van het depot, en gedurende het jaar volgend op deze datum (gegevens met betrekking tot de facturen).

Uitoefening van hun rechten door de personen

In overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming (Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 , de zogenaamde “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”, van toepassing vanaf 25 mei 2018, en de aangepaste wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens), beschikt iedere persoon wiens persoonsgegevens verwerkt worden door de SACD in het kader van de online dienst e-dpo de volgende rechten: toegang, rectificatie, wissen (recht op vergetelheid) en overdraagbaarheid van de gegevens, verzet tegen en beperking van de verwerking, recht om algemene of bijzondere richtlijnen te bepalen betreffende het lot van de persoonsgegevens na overlijden (bewaren, wissen, doorgeven, enz.).

Deze rechten kunnen op ieder moment worden uitgeoefend:

- Door de Indiener:

 • Vanaf zijn Account. Hij kan met name de volgende gegevens wijzigen: intracommunautair BTW-nummer (indien er bijvoorbeeld een vergissing gemaakt is bij het aanmaken van het Account), het lidmaatschap van een auteursvennootschap (bijvoorbeeld indien de Indiener zich na het aanmaken van de account aansloot bij een vennootschap), de taalkeuze voor zijn account, zijn telefoonnummer, zijn postadres, het land waar hij woont en zijn wachtwoord.
 • Op schriftelijk verzoek, per e-mail verstuurd aan e-dpo (administration@e-dpo.com ) of per post (SACD – Service Dépôt, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE). De Indiener kan in het bijzonder om de wijziging van de volgende gegevens van het depot vragen: de categorie en het genre van het Werk, de toevoeging of verwijdering van een coauteur, waarbij zijn verzoek vergezeld is van de kopie van zijn identiteitskaart en, in het voorkomende geval, van die van alle bij het betreffende Werk behorende coauteurs.

- Door iedere persoon (Indiener, Coauteur, gebruiker van het contactformulier):

 • Aan e-dpo, per e-mail (administration@e-dpo.com ) of per post (SACD – Service Dépôt ,11 bis rue Ballu, 75009 Paris - FRANCE),
 • Aan de Gedelegeerde voor de Gegevensbescherming van de SACD per e-mail (dpo@sacd.fr ) of per post (SACD - DPO, 11 bis rue Ballu 75009 Paris - FRANCE).
 • In geval van een claim kan eveneens contact opgenomen worden met de CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Tot slot kan iedere persoon zich laten inschrijven op de lijst tegen ongewenste telefoonoproepen “BLOCTEL”.