Uw werk beschermen

Wanneer wordt een creatie een werk ?

Een werk is de uitdrukking van de creatieve activiteit van de auteur. Volgens het Franse, het Belgische en het gemeenschapsrecht kan enkel een natuurlijk persoon auteur van een werk zijn (ondernemingen kunnen nooit auteur van een werk zijn). Om beschermd te worden door de wet op de Intellectuele Eigendom, moet een werk oorspronkelijk en waarneembaar voor de zintuigen zijn.

  • Vorm : Het werk moet een materiële vorm aannemen waardoor het met een publiek kan gedeeld worden: scenario, film, manuscript, captatie van een theaterstuk, muziekpartituur, tekening, foto, website, videogame, enz.
    Bijgevolg worden ideeën op zich niet door het auteursrecht beschermd. Ze zijn immers nog niet concreet geworden.
  • Originaliteit : Een werk is origineel als het de “vingerafdruk” van de persoonlijkheid van de auteur draagt. Het moet een betrekkelijk nieuwe weerspiegeling zijn van een persoonlijk inzicht van de auteur, of van een groep van auteurs wanneer het om een samenwerking gaat. De intellectuele en artistieke keuzes die tot het ontstaan van het werk geleid hebben, mogen dus niet onderhevig zijn aan technische of reglementaire vereisten.

Beschermen ? Waarom ?

Een werk dat voldoet aan de eisen inzake vorm en originaliteit wordt vanaf haar ontstaan beschermd door het auteursrecht, zelfs als het nog niet afgewerkt is en ongeacht genre, expressievorm, bestemming of verdienste. De bescherming van de geestelijke creatie is dus in geen enkel opzicht ondergeschikt aan het wettelijk depot.

Auteurs wordt sterk aangeraden hun werk te deponeren alvorens het werk bekend te maken bij het publiek (bv. verzenden naar personen die hun werk mogelijk kunnen exploiteren, producenten, uitgevers enz.). In geval van plagiaat of elk ander geschil inzake auteursrechten waarover een rechter, die als enige bevoegd is in deze materie, een oordeel moet vellen, zal het depot, fysiek of digitaal, de auteur toelaten een onomstootbaar bewijs te leveren van de inhoud en de creatiedatum van zijn werk.

In het licht van deze uitdagingen biedt e-dpo u een snelle, betrouwbare en juridisch waterdichte oplossing voor het deponeren van uw werk; absolute geheimhouding en veiligheid zijn hierbij sleutelwoorden.

Meer over de rechtsgeldigheid van uw depot
Meer over de veilige en vertrouwelijke afhandeling van uw depots
Meer over de werking van e-dpo

Welke werken kan u deponeren ?

e-dpo staat open voor alle auteurs, al dan niet lid van een beheersvennootschap. Elk genre van werk kan via e-dpo gedeponeerd worden (audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijk, literatuur, musical, multi-media, radio, enz. ) ongeacht het ontwikkelingsstadium (synopsis, scenario, enz.).

Meer over toegelaten bestandsformaten en hun grootte