FAQ

AUTEURSRECHT, BESCHERMING EN DEPOT

Je werk beschermen

Wanneer wordt een creatie een werk?

Een werk is het resultaat van de creatieve activiteit van de auteur. Volgens het Franse recht en het gemeenschapsrecht kan enkel een fysiek persoon auteur van een werk zijn (een onderneming kan nooit auteur van een werk zijn). Om beschermd te worden door de wet op de Intellectuele Eigendom, moet een werk oorspronkelijk en waarneembaar voor de zintuigen zijn.

 • Vorm : Het werk moet een materiële vorm aannemen waardoor het met een publiek kan gedeeld worden: scenario, film, manuscript, captatie van een theaterstuk, muziekpartituur, tekening, foto, website, videogame, enz. Ideeën op zich worden niet door het auteursrecht beschermd. Ideeën hebben immers nog geen concrete vorm aangenomen.
 • Originaliteit : Een werk is origineel als het de stempel van de persoonlijkheid van de auteur draagt. Het moet een betrekkelijk nieuwe weerspiegeling zijn van een persoonlijk inzicht van de auteur of van een groep van auteurs wanneer het om een samenwerking gaat. De intellectuele en artistieke keuzes die tot het ontstaan van het werk geleid hebben, mogen dus niet onderhevig zijn aan technische of reglementaire vereisten.

Waarom een werk beschermen door het te deponeren?

Een werk dat voldoet aan de eisen inzake vorm en originaliteit wordt vanaf zijn ontstaan beschermd door het auteursrecht, zelfs als het nog niet afgewerkt is en ongeacht genre, expressievorm, bestemming of verdienste. De bescherming van een creatie van de geest is dus in geen enkel opzicht inferieur aan het wettelijk depot.
Auteurs wordt ten stelligste aangeraden hun werk te deponeren voordat zij stappen ondernemen die hen moeten helpen dit werk voor een publiek te brengen (bv. verzenden naar personen die hun werk mogelijk kunnen exploiteren, producers, uitgevers enz.). In geval van plagiaat of elk ander geschil inzake auteursrechten waarover een rechter, de enige bevoegd in deze materie, een oordeel moet vellen, zal het depot, fysiek of digitaal, de auteur toelaten een onomstootbaar bewijs te leveren van de inhoud en de creatiedatum van zijn werk.

Depot en auteursrecht

Is een depot hetzelfde als een aangifte?

Met een depot kan u anterioriteit, inhoud en eigendom van uw werk bewijzen. Het houdt evenwel niet in dat u aansluit bij één van de partners van e-dpo of dat uw werk ingeschreven wordt in het repertoire van één van hen. Indien u rechten wil ontvangen als gevolg van de exploitatie van een werk dat u gedeponeerd heeft, dient u aan te sluiten bij een collectieve beheersvennootschap. De keuze van vennootschap wordt bepaald door uw geografische situatie en het repertoire waaronder uw werk valt. Door aan te sluiten verbindt u zich er contractueel toe al uw werken aan te geven die onder het repertoire van uw collectieve vennootschap vallen en dit voordat het werk wordt geëxploiteerd. Het aangifteformulier is tegelijkertijd de identificatiefiche van uw werk (THEMA, genre, duur, plaats en datum van creatie) en een bindende overeenkomst aangaande de verdeling van de rechten tussen uzelf en eventuele co-auteurs. Het aangifteformulier laat toe de rechten gegenereerd door uw werk aan u toe te wijzen.

Wat moet ik doen als een werk dat ik gedeponeerd heb onderwerp is van een geschil?

Wanneer uw werk geplagieerd werd, is het raadzaam contact op te nemen met een advocaat en alle bewijzen die de anterioriteit van uw werk aantonen te verzamelen. Het depot geeft de partners van e-dpo geenszins het recht op te treden in uw plaats en gerechtelijke stappen te ondernemen wegens het schenden van uw morele en eigendomsrechten. Trouwens, de partners van e-dpo zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het depot. Het depot is daarentegen wel een begin van bewijs dat toelaat aan te nemen dat u de auteur van het werk bent en attesteert de datum waarop het werk gedeponeerd werd. Bij een juridische procedure, of zelfs voor daar sprake van is, kan u een gerechtsdeurwaarder mandateren om het depot te raadplegen zonder dat dit de datum van neerlegging beïnvloedt. Als u over voldoende elementen beschikt die de inbreuk op uw rechten aantonen, kan u, in afwachting van een beslissing ten gronde, een kortgeding aanspannen. Deze procedure krijgt haar beslag binnen een zeer kort tijdsbestek en heeft tot doel imminente schade te voorkomen of manifeste inbreuken een halt toe te roepen. Afgezien hiervan dient u stappen te ondernemen bij de rechtbank die de zaak ten gronde zal behandelen om de inbreuk juridisch te laten vaststellen en schadevergoeding te bekomen. Als u voor de rechtbank gedaagd wordt, kan u de rechter vragen een gerechtsdeurwaarder te mandateren om het depot te raadplegen en de eventuele anterioriteit van uw werk officieel vast te stellen. Hoe dan ook, enkel de rechtbanken zijn bevoegd in deze materie.

Ik heb mijn werk gedeponeerd. Ontvang ik nu rechten?

Met een depot kan u anterioriteit, inhoud en eigendom van uw werk bewijzen. Het depot biedt evenwel niet de mogelijkheid om rechten te ontvangen voor het werk dat u gedeponeerd heeft. Daartoe kan u, als dat al niet het geval is, aansluiten bij SACD (Frankrijk of België), Scam België, SOFAM of deAuteurs, naargelang het repertoire waaronder uw werk valt en uw geografische situatie. De vennootschap waarvan u lid wordt, zal op basis van het aangifteformulier, de rechten die voortkomen uit de exploitatie van uw werk innen en aan u doorstorten. Voor Frankrijk en alle landen buiten de Benelux-zone, contacteer: sacd@e-dpo.com Voor de Benelux-landen, contacteer: maisondesauteurs@e-dpo.com

Is mijn depot rechtsgeldig in het buitenland?

De bescherming van een werk hangt van geen enkele formaliteit af. De wet beschermt namelijk elk werk alleen al door het feit dat het gecreëerd werd, gesteld dat het een concrete vorm aangenomen heeft en origineel is, met andere woorden de stempel van de persoonlijkheid van de auteur draagt. De principes van het auteursrecht zijn universeel. Een scenario dat in Frankrijk ontstaat, is bijgevolg beschermd over heel de wereld, gesteld dat het een concrete vorm gekregen heeft en origineel is. Geen enkele andere formaliteit is nodig. De afwezigheid van enig formalisme maakt het soms moeilijk om een auteur van een werk te identificeren, waardoor de auteur zijn vaderschap moet bewijzen. Hier brengt het depot oplossing: het depot is immers een begin van bewijs dat je toelaat anterioriteit, inhoud en eigendom van je werk aan te tonen, voor zover dit niet wordt tegengesproken door tegenbewijzen. Een depot ingediend in Frankrijk is een bewijsstuk dat in heel de wereld aangehaald kan worden. Hoewel op basis van internationale conventies de bescherming van uw werk gelijk is in het grootste deel van de wereld (zodra het een concrete vorm gekregen heeft en origineel is en dit zonder verdere formaliteiten), wordt ten stelligste aangeraden het depot ingediend in Frankrijk aan te vullen met een depot bij het Copyright Office in Washington om de zaken te vergemakkelijken bij betwistingen in de Verenigde Staten (deze stap volstaat, aansluiten bij het Writer's Guild is niet nodig).

HET E-DPO: VOORDELEN EN GARANTIES

Rechtsgeldigheid en veiligheid van uw depot

Is mijn depot beveiligd?

De infrastructuur waar uw depots bewaard worden, is streng beveiligd: De lokalen zijn beveiligd en de gegevens worden in realtime overgezet op een noodserver.
e-dpo respecteert alle bepalingen van de wet Informatique et Libertés en engageert zich om de vertrouwelijkheid van de door e-dpo beheerde gegevens te waarborgen. Enkel een deurwaarder, gemandateerd door uzelf of door gerechtelijke beslissing kan toegang krijgen tot de inhoud van de bestanden.

Waarin ligt de wettelijke kracht van mijn depot

Cryptografische afdruk, tijdsregistratie en logging staan garant voor de legalisatie en integriteit van uw gegevens bewaard in de e-dpo kluis.

 • Een cryptografische afdruk is een unieke reeks tekens die het resultaat is van een complexe berekening en is gebaseerd op het algoritme SHA1. De afdruk garandeert dat niets aan uw depot werd gewijzigd.
  Het wijzigen van een komma of een punt wordt door de unieke afdruk immers al gesignaleerd.
 • Tijdsregistratie: de datum van het depot wordt geregistreerd en «gewaarmerkt» net als een poststempel. Uw bestand, de bijhorende identificatiegegevens en de cryptografische afdruk worden elektronisch verzegeld; datum en tijdstip worden vastgelegd.
 • Elke handeling, zoals bijvoorbeeld de tussenkomst van een deurwaarder, wordt gelogd en vastgelegd in een beveiligde omgeving.
  Documenten gelieerd aan het depot (bevestigingsmail, attest en factuur) worden gecertificeerd en gearchiveerd. De log-registers worden eveneens gearchiveerd.
  Al deze elementen samen verlenen uw depot bewijskracht en garanderen de anterioriteit van het gedeponeerde werk. Dit kan, indien nodig, op eender welk moment door een deurwaarder officieel worden vastgesteld.

Is aanmaken van mijn account beveiligd? En de toegang?


Al het dataverkeer, tussen uw computer en uw persoonlijke kluis, wordt beveiligd. Legalisatie, vertrouwelijkheid en integriteit van de uitgewisselde gegevens worden verzekerd door asymmetrisch vercijferen (type https).
Uw identificatie wordt beveiligd dankzij de controle van uw e-mailadres bij het aanmaken van uw account. Bovendien logt u in op uw account met een gebruikersnaam en een paswoord die enkel door u gekend zijn.

Bewijs van depot en vaststellingen door een deurwaarder

Welke documenten bewijzen dat ik mijn werk gedeponeerd heb?

Bij de validatie van uw depot stuurt e-dpo u een e-mail met het attest van depot of het attest van verlenging. Het bevestigt datum en tijdstip waarop het depot werd ingediend of verlengd en vermeldt, buiten het nummer van het depot en de namen van de eventuele co-auteurs, eveneens de digitale afdruk van het depot. De digitale afdruk is een unieke reeks tekens die garanderen dat aan het depot niets gewijzigd werd.

Kan een deurwaarder mijn depot raadplegen om vaststellingen te doen?

Een deurwaarder, gemandateerd door uzelf of door een co-auteur, kan indien hij toestemming heeft van alle co-auteurs van het werk of na gerechtelijke beslissing toegang krijgen tot uw depot om vaststellingen te doen. De toegang zal hem verleend worden door huissier-france@e-dpo.com  voor aanvragen met betrekking op Frankrijk of landen buiten de Benelux-zone en door huissier-belgique@e-dpo.com voor de Benelux-landen.

Is de toegang tot een depot door een gerechtsdeurwaarder betrouwbaar en beveiligd?

Een gerechtsdeurwaarder krijgt toegang via een uniek profiel en een speciale usb-sleutel. Dit procedé garandeert dat de gerechtsdeurwaarder de enige is die toegang krijgt tot het gedeponeerde bestand.
De deurwaarder kan tevens officieel vaststellen dat aan uw depot niets werd gewijzigd. Zijn interventie wordt op haar beurt gelogd en opgeslagen door e-dpo.

Uw depots: opvolging en verwittiging bij vervaldatums

Kan ik mijn depots raadplegen?

U kan op elk moment inloggen op uw account, de historiek van uw depots raadplegen of afprinten en bijhorende documenten (attest van depot of van verlenging, factuur) downloaden.
Depots die niet verlengd en bijgevolg vernietigd werden, blijven nog één jaar zichtbaar in de historiek.

Hoe word ik verwittigd van de naderende vervaldag van mijn depot?

e-dpo verwittigt u via e-mail dat de vervaldag van uw depot nadert.
Een eerste e-mail wordt 1 maand voor de vervaldag verzonden naar het e-mailadres geregistreerd in uw account.
Een tweede e-mail wordt verzonden op de vervaldag zelf. Vanaf dan heeft u nog 3 maanden om uw depot te verlengen
Indien u binnen deze periode uw depot niet verlengt, ontvangt u 3 maanden te rekenen vanaf de vervaldag een e-mail die u op de hoogte brengt van de vernietiging van uw depot.
Indien uw e-mailadres wijzigt na het aanmaken van uw account, dient u dit in uw account aan te passen. Enkel dan blijft u alle verzonden info ontvangen.

Word ik verwittigd van de naderende vervaldag van mijn abonnement?

Als uw abonnement niet volledig benut werd, verwittigt e-dpo u via e-mail dat de vervaldag van uw abonnement nadert.
Een eerste e-mail wordt verstuurd 4 maanden voor de vervaldag, een tweede 3 maanden voor de vervaldag. Op de vervaldag ontvangt u een e-mail om u te melden dat de eventuele niet gebruikte depots verloren zijn.

WIE, WAT EN HOE

e-dpo : wie zijn wij ?

Wie zijn de partners van e-dpo ?

e-dpo is een dienst die beheerd wordt door de SACD in samenwerking met zijn partner, het Huis van de Auteurs te Brussel, bestaande uit de SACD België, de SOFAM en het Vlaamse deAuteurs bureau.

Met wie kan ik, indien nodig, contact opnemen?

Voor vragen over depots ingediend in Frankrijk of landen buiten de Benelux-zone, contacteert u SACD Frankrijk (sacd@e-dpo.com). Voor vragen over depots in een van de Benelux-landen, contacteert u het Huis van de Auteurs in Brussel (maisondesauteurs@e-dpo.com).

Wie kan welke werken deponeren?

Welke werken en welke bestanden kan ik deponeren?

e-dpo aanvaardt alle bestandsformaten. Bestanden mogen niet groter zijn dan 150MB. Het uploaden hangt echter af van de kwaliteit van uw internetverbinding. Bestanden groter dan 150 MB kan u het comprimeren met een standaard compressieprogramma.
Bestanden comprimeren heeft geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid.

Ik schrijf muziek, ben een theatermaker, en documentairemaker, enz. Kan ik een depot indienen?

e-dpo staat open voor alle auteurs, al dan niet lid van een beheersvennootschap. Elk genre van werk kan via e-dpo gedeponeerd worden (audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijk, literatuur, musical, multimedia, radio, enz. ) ongeacht het ontwikkelingsstadium (synopsis, scenario, enz.).

Ik ben producer. Kan ik een depot doen voor rekening van een auteur?

Een producer kan een depot doen voor rekening van één of meerdere auteurs. Duid "bedrijf" aan in plaats van "particulier" als u uw account aanmaakt.

Ik heb een werk geschreven samen met andere auteurs. Kan ik een depot indienen?

U kan bij e-dpo werken deponeren waar meerdere auteurs aan samengewerkt hebben.
U hebt bij e-dpo de gelegenheid om tot maximaal 5 co-auteurs op te geven. Zij genieten dezelfde bescherming. De indiener overhandigt hiertoe aan elke co-auteur de documenten verbonden aan het depot (validatiemail, attest van depot of van verlenging, factuur).

Mijn werk bestaat uit meerdere bestanden. Hoe ga ik tewerk?

Elk depot is een uniek dossier en kan bestaan uit één of eerder bestanden en meerdere bestandsformaten. .Dossiers groter dan 10 MB dient u te comprimeren
Om rechtsgeldig te zijn moeten alle bestanden gelieerd zijn met hetzelfde werk.

Moet ik aangesloten zijn bij SACD of het Huis van de Auteurs in Brussel om een depot in te dienen?

U hoeft geen lid te zijn van één van onze partners om een depot in te dienen bij e-dpo. e-dpo staat open voor alle auteurs en alle repertoires (audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijk, literatuur, musical, multi-media, radio, enz. ).
Indien u meer wil weten over de voorwaarden om aan te sluiten, kan u contact opnemen met SACD (sacd@e-dpo.com) voor Frankrijk of landen buiten de Benelux-zone, en met het Huis van de Auteurs (maisondesauteurs@e-dpo.com) dat optreedt voor SACD België, SOFAM en deAuteurs, de beheersvennootschap voor de rechten van Nederlandstalige auteurs.

Hoe dien ik een depot in?

Heb ik randapparatuur of speciale software nodig?

Een computer met internetverbinding, meer hebt u niet nodig om uw werk te deponeren bij e-dpo; geen randapparatuur, geen speciale software.

Hoeveel stappen zijn nodig om een werk te deponeren?

Stap 1 : creëer uw account
Stap 2 : upload uw bestand
Stap 3 : betaal online
Stap 4 : u ontvangt het attest en de factuur

Hoe en wanneer wordt de creatie van je account gevalideerd?

Nadat u uw account aangemaakt heeft, ontvangt u een e-mail. Klik op de link in de e-mail, zo valideert u uw e-mailadres. Zolang u de link niet hebt aangeklikt, kan u niet inloggen op uw account.
Als u tracht in te loggen zonder deze validatie, ontvangt u een bericht dat u erop wijst dat u uw account eerst moet valideren door op de link te klikken.
Het bericht stelt ook voor u de validatie-mail opnieuw toe te sturen voor het geval u deze niet ontvangen zou hebben.

Wanneer wordt mijn depot gehomologeerd?

Zodra u de betaling uitgevoerd heeft, wordt uw depot gehomologeerd. Kort erna ontvangt u een bevestigingsmail met het attest van depot of van verlenging en de bijhorende factuur.

Hoelang is mijn depot geldig?

Uw depot blijft 5 jaar geldig en wordt vanzelfsprekend heel die tijd bewaard door e-dpo. U kan uw depot verlengen.

Wat zijn de openingstijden van e-dpo?

Deponeren bij e-dpo kan 24u op 24.

Ik ben co-auteur van een werk gedeponeerd door een andere co-auteur of door een derde. Wat zijn mijn rechten?

Kan ik mijn depot verlengen?

U kan bij SACD een aanvraag indienen om het depot in kwestie te verlengen. Indien u niet over een e-dpo account beschikt, kan dit enkel per post, en mits toevoeging van een cheque van 10 € op naam van SACD (11 bis rue Ballu, 75009 Paris). De bevestigingsmail en de bijhorende documenten (attest en factuur) staan op naam de oorspronkelijke indiener van het depot en worden naar hem/haar verzonden. SACD kan u eventueel een kopie toesturen.

Kan ik bepaalde gegevens van mijn depot aanpassen? Kan ik bijvoorbeeld een co-auteur toevoegen?

U kan bepaalde gegevens van uw depot door SACD laten aanpassen: u kan de categorie of het genre van het werk laten aanpassen of een co-auteur laten toevoegen of schrappen.
Uw aanvraag via e-mail (administration@e-dpo.com ) of per post ( 11 bis rue Ballu, 75009 Paris) moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van de identiteitskaart en de schriftelijke toestemming van alle co-auteurs.
Om de rechtsgeldigheid van uw depot niet in het gedrang te brengen, is het niet toegestaan de titel van het werk te wijzigen.

Een werk werd in mijn naam gedeponeerd. Kan ik dit terugkrijgen ?

Een depot van een werk waarvan u auteur of coauteur bent, kan u tijdens heel de geldigheidsduur en tot drie maanden na de vervaldatum terugvragen.
Teruggave voor de vervaldatum betekent dat het depot geannuleerd wordt en dat e-dpo alle informatie met betrekking tot uw depot vernietigt.
Uw aanvraag via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post (SACD, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris) moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart en eventueel een kopie van de identiteitskaart en de schriftelijke toestemming van alle coauteurs.

MIJN ACCOUNT EN MIJN DEPOTS BEHEREN

Mijn account

Ik ben mijn paswoord en mijn gebruikersnaam vergeten. Wat nu?

U kan een nieuw paswoord verkrijgen door op de link "Paswoord vergeten?" onderaan de home-pagina van e-dpo te klikken.
U ontvangt via e-mail een nieuw paswoord, willekeurig gegenereerd en bestaande uit 10 alfanumerieke tekens.
Om veiligheidsredenen raden wij u aan het paswoord onmiddellijk te wijzigen zodra u inlogt.
Indien er geen account bestaat voor het e-mailadres dat u opgeeft, ontvangt u een mail die meldt dat uw aanvraag voor een nieuw paswoord aan geen enkele account kon gekoppeld worden.
Indien u uw gebruikersnaam (het e-mailadres geregistreerd in de account) bent vergeten,kan u een aanvraag richten via e-mail aan SACD (administration@e-dpo.com), vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. SACD zal u vervolgens instructies toesturen over de te volgen procedure.

Wat als ik meermaals verkeerde inloggegevens intik?

Na 5 fouten bij het inloggen, verschijnt er een captcha: een courante veiligheidstoepassing waarbij een reeks tekens getoond wordt die u vervolgens moet intikken.

Kan ik bepaalde gegevens van mijn account aanpassen?

Log in op uw account en klik op "persoonlijke gegevens aanpassen" om uw BTW-nummer (als u zich vergist hebt bij het aanmaken van uw account), lidmaatschap van een beheersvennootschap (dit kan evolueren), taal, e-mailadres, post adres, land van verblijf of paswoord aan te passen.
Om uw statuut (particulier of firma), uw naam en voornaam of de naam van uw firma (als u optreed voor een auteur) te wijzigen, dient u een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, in te dienen bij SACD via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post (11 bis rue Ballu, 75009 Paris).

Kan ik de taalkeuze aanpassen?

Na de aanmaak van uw account kan u te allen tijde nog de taalkeuze aanpassen. Log in op uw account en klik op "persoonlijke gegevens aanpassen" om de taal van uw account aan te passen. Kies uit Nederlands, Frans of Engels.
Alle e-mails en documenten (attest, factuur) met betrekking op nieuwe depots of verlengingen van bestaande depots, worden vanaf de datum van wijziging gegenereerd en bewaard in de nieuwe taal.
Documenten met betrekking op depots gegenereerd voor de datum van wijziging, blijven bewaard in de oorspronkelijke taal.

Kan ik mijn account afsluiten?

Zoals bepaald door de CNIL (Commission nationale Informatique et Libertés), kan u te allen tijde vragen om uw account af te sluiten. Als uw account één of meer actieve depots omvat, heeft u het schriftelijk akkoord nodig van alle eventuele co-auteurs van de gedeponeerde werken.
Uw aanvraag, vergezeld van de schriftelijke toestemming en een kopie van de identiteitskaart van alle co-auteurs, richt u aan SACD via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post (11 bis rue Ballu, 75009 Paris).

Kan mijn account automatisch afgesloten worden?

Zoals bepaald door de CNIL (Commission nationale Informatique et Libertés) kan uw account in twee gevallen automatisch afgesloten worden:

 • Op uw account werd nooit een depot ingediend en er werd niet ingelogd de laatste 12 maanden
 • Uw account omvat geen actief depot meer en er werd niet ingelogd de laatste 12 maanden
  In beide gevallen ontvangt u op het e-mailadres geregistreerd in uw account een verwittigingsmail aangaande de nakende afsluiting:
 • Een eerste e-mail om te melden dat uw account zal worden afgesloten indien u binnen de maand niet inlogt.
 • Indien u binnen de maand niet inlogt, ontvangt u op de dag van afsluiting een tweede e-mail om te melden dat uw account definitief werd afgesloten.

Mijn depots

Hoe kan ik mijn depot vernieuwen?

Tijdens de geldigheidsduur van uw depot kan u op eender welk moment inloggen op uw account om het te verlengen, lees: om de looptijd te verlengen met een periode van vijf jaar. Klik hiertoe op de knop "verlengen" bij het betrokken werk.

Wanneer kan ik mijn depot vernieuwen?

U kan uw depot verlengen op zijn vervaldatum en maximum tot drie maanden na de vervaldatum. U kan ook op voorhand verlengen, voor de vervaldatum en dit gedurende heel de geldigheidsperiode. Op voorhand verlengen kan evenwel maar één enkele keer.

Word ik verwittigd als de vervaldag van mijn depot nadert?

e-dpo verwittigt u als de vervaldag van uw depot nadert.
U ontvangt hierover tot 3 e-mails:

 • Een 1ste e-mail verwittigt u van de naderende vervaldag en nodigt u uit om desgewenst uw depot te verlengen.
 • Op de vervaldag wordt een 2de e-mail verstuurd met de melding dat u nog 3 maanden heeft om uw depot te verlengen.
 • Als u na 3 maanden uw depot niet verlengd heeft, ontvangt u een mail met de melding dat uw depot vernietigd werd.

 

Ik verleng mijn depot niet. Wat gebeurt er nu?

Depots die niet verlengd werden binnen de 3 maanden volgend op de vervaldatum, worden samen met de bijhorende documenten (attest, factuur) middels een beveiligde procedure vernietigd.
Het vernietigde depot wordt nog gedurende 1 jaar vermeld in de historiek van uw account. Daarna wordt elk spoor gewist.

Kan ik mijn depot terugvragen?

U kan tijdens heel de geldigheidsduur en tot drie maanden na de vervaldatum uw depot terugvragen.
Teruggave voor de vervaldatum betekent dat het depot geannuleerd wordt en dat e-dpo alle informatie met betrekking tot uw depot vernietigt.
Uw aanvraag via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post (SACD, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris) moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart en eventueel een kopie van de identiteitskaart en de schriftelijke toestemming van alle coauteurs.

Kan ik gegevens met betrekking op mijn depot, meer bepaald de titel, wijzigen?

U kan bepaalde gegevens van uw depot door SACD laten aanpassen: u kan de categorie of het genre van het werk laten aanpassen of een co-auteur laten toevoegen of schrappen.
Uw aanvraag via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post ( 11 bis rue Ballu, 75009 Paris) moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart en eventueel een kopie van de identiteitskaart en de schriftelijke toestemming van alle co-auteurs.
Om de rechtsgeldigheid van uw depot niet in het gedrang te brengen, is het niet toegestaan de titel van het werk te wijzigen.

Ik heb de inhoud van een gedeponeerd werk veranderd. Moet ik een nieuw depot indienen?

Inderdaad, u moet een nieuw depot indienen. Het werk verschilt nu immers van het werk dat u deponeerde. Vergeet niet: om de integriteit van uw depot te vrijwaren, staat e-dpo enkel een deurwaarder toe om de inhoud van een gedeponeerd bestand te raadplegen.

Preciseringen over de betaling

Zijn betalingen beveiligd ?

e-dpo maakt gebruik van Sogenactif, het betaalsysteem van de Société Générale, marktleider in Frankrijk op het gebied van betalingen via internet beveiligd via het SSL protocol.

Wat kost e-dpo ?

De eenheidsprijs van een depot is :

 • 20 € incl. BTW voor 5 jaar bescherming
 • 30 € incl. BTW voor 20 jaar bescherming
 • 60 € incl. BTW voor 50 jaar bescherming

De prijs van een abonnement voor 3 depots is 45 € incl. BTW.

De eenheidsprijs van een verlenging van depot is 10 € incl. BTW.

Ik heb niet alle depots van mijn abonnement opgebruikt. Kan ik in de plaats een depot verlengen?

Het abonnement geldt enkel voor depots, niet voor verlengingen. Om u te helpen bij het optimaliseren van uw abonnement, verwittigt e-dpo u als z'n vervaldag nadert.

Kan ik de BTW recupereren?

U kan de BTW recupereren mits opgave van uw intracommunautair BTW-nummer als uw firma gevestigd is in een land dat deel uitmaakt van de Europese Gemeenschap en niet in Frankrijk (artikel 196 van de richtlijn BTW 2008/8/EG van 12 februari 2008)
Als u zich vergist heeft bij het intikken van uw BTW-nummer, kan u het wijzigen door in te loggen op uw account en uw persoonlijke gegevens te wijzigen. Alleen u bent verantwoordelijk voor het correct ingeven van uw gegevens. Bij fraude kan SCALA in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.
Indieners met woonplaats buiten de Europese gemeenschap (particulieren en bedrijven) zijn vrijgesteld van BTW (artikel 259 van de CGI of 44 van de BTW-richtlijn)

Welke betaalkaarten worden aanvaard?

Betalen voor uw depot of verlenging kan met een Carte Bleue, Visa of Mastercard

Krijg ik een factuur?

Zodra uw depot gevalideerd is,ontvangt u uw factuur via e-mail. U kan uw facturen ook terugvinden in de historiek van uw account.